Подання матеріалів

ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ЗНАЧЕНЬ У ДІАХРОНІЧНОМУ ТА ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ

ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Редакційна колегія розглядає матеріали англійською, німецькою, іспанською або українською мовами. Рукопис не може містити менше 4000 слів, але не перевищувати 6000 слів, виключаючи таблиці, графіки, діаграми, малюнки, анотації, список літератури і под. Можливість публікації матеріалів, які перевищують окреслену максимальну кількість слів, обговорюється з Редакційною колегією в індивідуальному порядку.

Рукопис, що подається до розгляду, повинен містити наступні структурні елементи (кожен з яких нумерується):

Вступ (зазвичай один абзац (1. Вступ)), у якому повинні міститися: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними проблемами; аналіз сучасних досліджень і публікацій, присвячених темі статті; окреслення методології дослідження.

Виклад матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (доцільно виокремлювати підрозділи із підзаголовками, які нумеруватимуться 2.1, 2.2 і под.).

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень з цього напрямку.

Рукопис має бути ретельно вичитаним та містити результати, які були б цікавими для міжнародної наукової спільноти за напрямом дослідження.

На електронну адресу редакції zbirnyk.typolohiya2015@gmail.com (тема Стаття до збірника Типологія мовних значень) надсилаються:

  • стаття (збережена в редакторі Word, без нумерації сторінок);
  • анкета (зразок додається).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

Рукописи розглядаються редакційною колегією та проходять подвійне «сліпе» рецензування. Після рецензування стаття може бути прийнята до друку, надіслана автору для доопрацювання з коментарями рецензентів або відхилена з обґрунтуванням причини відмови.

Редакційна колегія не розглядає статті, які:

  • оформлені з порушенням вимог;
  • не мають наукової новизни або практичної значущості;
  • не належать до проблематики Збірника;
  • написані з використанням автоматичних перекладачів;
  • не відредаговані (містять граматичні та / або стилістичні помилки);
  • порушують етику наукових досліджень: були раніше надруковані (повністю або частково), подані до друку до іншого наукового видання, містять плагіат, самоплагіат, недостовірні данні, є перекладом з інших мов.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікація статті у збірнику «Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах» є безкоштовною. Електронний варіант кожного випуску Збірника розміщується у вільному доступі на сайті https://typology.com.ua і на сторінці Збірника http://jtmz.donnu.edu.ua

Друкований варіант Збірника за необхідності замовляється особисто кожним автором та оплачується окремо (зазначити необхідність отримання друкованого варіанту Збірника слід у тексті листа на електронну адресу редакції).

Пересилка Збірника, додаткові паперові копії та витрати на його пересилку оплачуються додатково.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Науковий реферований міжнародний збірник наукових праць ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ЗНАЧЕНЬ У ДІАХРОНІЧНОМУ ТА ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ видається 2 рази на рік факультетом іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Будь-яка особиста інформація, яка надається авторами, використовується виключно для зазначених цілей Збірника і не розголошується для будь-яких інших цілей або іншим сторонам.