Мета та завдання

ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ЗНАЧЕНЬ У ДІАХРОНІЧНОМУ ТА ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ охоплює широке коло питань, які належать до вивчення мов та їх перекладу. Перевага віддається науковим дослідження з вивчення індоєвропейських мов та їх перекладу.

Проблематика галузей дослідження охоплює, але не обмежується:

  • загальне мовознавство (фонологія, морфологія, синтаксис, семантика, прагматика);
  • когнітивна лінгвістика;
  • зіставне / порівняльне мовознавство;
  • діахронічне мовознавство;
  • корпусна лінгвістика;
  • стилістика;
  • критичний дискурс-аналіз;
  • міжкультурна комунікація.

Збірник публікує статті англійською, німецькою, іспанською або українською мовами згідно з вимогами, які висуваються до оформлення статей.

Усі рукописи, подані до редакційної колегії первино оцінюються редакторами щодо відповідності проблематиці збірника та науковому рівню дослідження, після чого підлягають подвійному «сліпому» рецензуванню фахівцем з відповідного напряму. Рецензування рукописів є анонімним; будь-яка інформація щодо результатів рецензування або матеріалу, поданого до редакції збірника, не розголошується і повідомляється виключно авторові / авторам.